SISTEM DISTRIBUCIJE TAČNOG VREMENA I ISPISIVANJA PORUKA

                                            

 

Sistem DS 2000 namenjen je bolnicama, hotelima, bankama i drugim objektima sa namerom da informiše veliki broj Ijudi istovremeno o trenutnom vremenu, temperaturi i drugim detaljima koji su interesantni za njih. Sastoji se od digitalnih satova raznih oblika, indikatorskih panela, digitalne satne centrale i PC računara.

Digitalni satovi i indikatori realizuju se 7-segmentnim indikatorima ili LED diodama. Visina cifara sa 7-segmentnim indikatorima je 57 mm, a sa LED 70 mm.

Digitalni satovi i indikatori sa 7-segmentnim indikatorima koriste se u holovima i prostorijama gde ne postoji visok nivo osvetljaja, pre svega dnevnog; dok se uređaji sa LED koriste u prostorijama gde je prisutan visok nivo osvetljaja.

Takođe, uređaje sa 7-segmentnim indikatorima, za razliku od uređaja sa LED, treba koristiti u slučajevima kadaje ugao posmatranja mali (manji od 45°).

Digitalni satovi i indikatori sa ciframa većim od 57 mm, odnosno 70 mm, realizuju se na zahtev kupca. Moguća visina cifara je 100 mm.

Boje indikatora u svima varijantama može da bude crvena i zelena, s tim što se kod nekih uređaja ona preporučuje, kao npr. kod digitalnog sata sa štopericom (DSS 2040) koji se najčešće koristi u operacionim salama (tekuće vreme - zeleno, štopovano vreme - crveno).
Svi digitalni satovi i indikatori iz sistema DS 2000 imaju sopstvenu mikroprocesorsku kontrolu, tako da mogu da rade kao samostalni ili da se sinhronišu sa matičnim satom (digitalna satna centrala DSC 2000). Kada digitalni satovi rade kao samostalni, na sebi imaju komande za korekciju vremena.

Vidljivost digitalnih satova i indikatora iz sistema DS 2000 je prosečno oko 25 m.

DIGITALNA SATNA CENTRALA (DSC 2000)

Obezbeduje takt za tačan rad svih ostalih digitalnih satova u polju.
Digitalna satna centrala može da radi sa sopstvenom vremenskom bazom ili da se sinhroniše radio-
prijemnom antenom (DCF 77) ili GPS antenom.

 

 

Digitalna satna centrala (DSC 2000)


Sinhroniše se GPS antenom preko odgovarajućeg prijemnika i interfejsa.
Obezbeđuje tačno srednjoevropsko vreme bez podešavanja zimske-letnje tarife, prestupne godine i korekcije zbog nestanka električne energije.
Ova digitalna satna centrala sinhroniše satove u polju svake sekunde.

Na jednu digitalnu satnu centralu mogu se vezati do 255 digitalnih satova u polju.

DIGITALNI SAT MINUTNI (DS 2010)

Prikazuje sate i minute. Može da bude jednostrani ili I dvostrani. Jednostrani se montira na zid, a ulaz kablova je sa I zadnje strane; dok se dvostrani montira na plafon viseći ili I bočno na zid, a u tom slučaju ulaz kablova je kroz vertikalni ili I bočni nosač.
DS 2011 - jednostrani
DS2012-dvostrani

 

DIGITALNI SAT MINUTNI (DS 2010)

Prikazuje sate i minute. Može da bude jednostrani ili I dvostrani. Jednostrani se montira na zid, a ulaz kablova je sa I zadnje strane; dok se dvostrani montira na plafon viseći ili I bočno na zid, a u tom slučaju ulaz kablova je kroz vertikalni ili I bočni nosač.
DS 2011 - jednostrani
DS2012-dvostrani

DIGITALNI SAT SEKUNDNI (DS 2020)

Prikazuje sate, minute i sekunde. Može da bude jednostrani ili dvostrani. Na isti se način montira I kao i minutni.
DS 2021 - jednostrani
DS 2022 - dvostrani

DIGITALNO - ANALOGNI SAT (DAS 2030)

Sate i minute prikazuje u digitalnom obliku, a sekunde u I analognom obliku. Može da bude jednostrani ili dvostrani, a montira se isto kao I prethodni satovi.
DS 2031 - jednostrani
DS 2032 - dvostrani

DIGITALNI SAT SA ŠTOPERICOM (DSS 2040)

Prikazuje dva vremena, tekuće i štopovano. Tekuće vreme je I sinhronizovano sa digitalnom satnomcentralom, a dodatno I vreme se startuje preko daljinskog upravljača ili komandom na I tehničkom ormaru u operacionoj sali.

Tekuće vreme se prikazuje u satima i minutima u zelenoj boji, I a dodatno vreme se prikazuje u satima, minutima i I sekundama u crvenoj boji. Sekunde se prikazuju analogno i I omogućavaju da korisnik ima utisak da je proces u toku. Prvenstveno je namenjen operacionim salama, a može da se I koristi i u poslovnim objektima pri održavanju sastanaka i I slično.

DSS 2043 - montaža na zid
DSS 2044 - ugradnja u zid

 

 

DIGITALNI SAT ZA UGRADNJU (DSU 2050)

Prikazuje sate, minute i sekunde.
Prvenstveno je namenjen operacionim salama i prilagođen je za ugradnju u zid. Sinhroniše se sa digitalne satne centrale. U slučaju da nije u sistemu sa DSC, poseduje komandni element za podešavanje (SELECT,   - , +) koji se montira na tehnički ormar u operacionoj sali.

DIGITALNA ŠTOPERICA ZA UGRADNJU (DSU 2060)

Namenjen je operacionim salama za štopovanje vremena. Štopovano vreme se prikazuje satima, minutama i sekundama. Upravlja se komandnim elementom (START, STOP, RESET) koji se montira na tehnički ormar ili anesteziološki ampel

DIGITALNI KALENDAR (DK 2070)

Prikazuje dane i mesece u tekućoj godini. Dani se ispisuju
brojevima, a meseci slovima.
Mesec predstavljaju prva tri slova iz njegovog imena.
Može da bude jednostrani ili dvostrani, a montira se isto kao
digitalni sat.
DK 2071 - jednostrani   DK 2072 - dvostrani

DIGITALNI SAT SA KALENDAROM (DSK2080)

Prikazuje datum i vreme. Datum pokazuje ispisom dana i meseca u tekućoj godini, a vreme prikazom sata i minuta kod minutnih, odnosno sata, minuta i sekundi kod sekundnih. Mogu da budu jednostrani ili dvostrani a montiraju se isto kao digitalni satovi.
DSK 2081 - 1 - jednostrani (u jednom redu minutni) DSK 2082 - 1 - dvostrani (u jednom redu minutni)
DSK 2081 - 2 - jednostrani (u dva reda minutni) DSK 2082 - 2 - dvostrani (u dva reda minutni)
DSK 2081 - S - jednostrani sekundni DSK 2082 - S - dvostrani sekundni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITALNI SAT SA KALENDAROM I TEMPERATUROM (DSKT 2080)

Prikazuje datum, vreme i temperaturu. Datum pokazuje ispisom dana i meseca u tekućoj godini, a vreme prikazom sata i minuta. Temperatura se prikazuje naizmenično, unutrašnja i spoljašnja, što se prezentuje upaljenom indikatorskom LED u kućici ili izvan kućice.
Mogu da budu jednostrani ili dvostrani a montiraju se isto kao digitalni satovi.

DSKT 2081 - jednostrani
DSKT 2082 - dvostrani

 

DIGITALNI INDIKATOR TEMPERATURE (DIT 2090)

Prikazuje   trenutnu   unutrašnju   i   spoljnu   temperaturu   u zavisnosti od toga gde se postavi temperaturna sonda. U bolnicama se prikazuje spoljna temperatura i montira se blizu   izlaza  da  bi   bolesnik  pri   otpustu   znao   kakva  ga temperatura očekuje izvan bolnice. Može da bude jednostrani ili dvostrani i montira se isto kao digitalni sat.
DIT 2091 - jednostrani
DIT 2092 - dvostrani

INFORMACIONI PANEL (IP 2100)

Omogućava ispisivanje poruka. Poruke mogu da budu fiksne ili da se menjaju u tačno određenim vremenskim intervalima. Na primer, na ovde prikazanom informacionom panelu mogu na svakih 10 sec da se menjaju ispisi: ginekologija, tekuće vreme, datum i trenutna temperatura. Redosled    i    sadržaj    ispisivanja    poruka    određuje    se programiranjem  preko  PC  računara koji se priključuje na mrežu samo dokse ne izvrši programiranje. Značajnija je  primena  informacionih  panela  u  hotelima  u odnosu na bolnice, pošto se u takvim objektima korisnicima prenosi veći broj informacija.
IP2101 -jednostrani
IP2102-dvostrani

PROGRAMIRLJIVI MODULI (PM 2000)

To   su   univerzalne   programirljive   jedinice   za   obavljanje funkcija   (uključivanje/isključivanje   sirene;   paljenje/gašenje svetla i dr.) po unapred utvrđenom programu. Funkcije se izvršavaju sa tačnim vremenom, pošto se programirljivi moduli stalno sinhronišu preko digitalne satne centrale. Programirljivi moduli su sa dva izlazna kanala, a na svakom izlazu nalazi se relej snage 5A / 250 V. Svakom relejnom kanalu pripada jedna komandna jedinica (START, STOP) za eksterno upravljanje tim kanalom mimo postojećeg programa.
Programirljivi moduli se programiraju preko digitalne satne centrale (DSC 2020) ili preko PC računara.

 

U pogledu funkcionisanja sistema DS 2000 razlikujemo sledeće situacije:

DISTRIBUCIJA TAČNOG VREMENA

Digitalni satovi i kalendari se sinhronišu matičnim satom (digitalna satna centrala DSC 2000). U slučaju da se koristi DSC 2010 povremeno je potrebno prepodešavati vreme zbog nestabilnosti vremenske baze kojom se ono kreira. Korekcija se vrši tasterima koji se nalaze sa prednje strane uređaja. Tasterom SELECT se bira parametar koji se podešava (sat, minut, sekunda; godina, mesec, dan), a tasterima - i + dovodi na tačnu vrednost.
Pri korišćenju DSC 2020 i DSC 2030 nije potrebna nikakva korekcija na matičnom satu, pošto se onisinhronišu preko radio-prijemne antene sa predajnikom DCF 77 kod Frankfurta na Majni ili preko GPS antene. U slučaju gubitka sinhronizacije (kvar na predajniku, prekid veze ili sl.) postoji mogućnost korekcije vremena i kod DSC 2020 i DSC 2030 i to na isti način kao kod DSC 2010.

DISTRIBUCIJA TAČNOG VREMENA I ISPISIVANJE PORUKA

U slučaju da se pored distribucije tačnog vremena koristi i ispisivanje poruka sa promenljivim tekstom, za programiranje tih uređaja koristi se PC računar.
U fazi izvođenja instalacije, potrebno je postaviti priključak vezan na sistemski vod (RS 485) kojim se prenose informacije u sistemu DS 2000. Priključivanjem PC računara na taj priključak i koristeći odgovarajući interfejs i softver moguće je vršiti programiranje i preprogramiranje uređaja za ispisivanje poruka (IP).

DISTRIBUCIJA TAČNOG VREMENA I OBAVLJANJE PROGRAMIRANIH FUNKCIJA

U ovom sistemu se za programiranje funkcija koristi digitalna satna centrala DSC 2020, a za izvršavanje tih funkcija programirljivi moduli (PM). Funkcije koje se programiraju mogu da budu uključivanje/isključivanje školskog zvona ili nekog dsrugog zvučnog izvora, uključivanje/isključivanje rasvete, kamera i sl. Programiranje se vrši preko tastasture koja se nalazi na prednjoj strani matičnog sata DSC 2020. Pristupanje uređaju se vrši ukucavanjem određene šifre. Po ulasku u servisni mod bira se modul (PM) koji se programira, a zatim kanal koji će izvršiti te funkcije. Za programiranje se koriste tasteri ESC i
ENTER. I u ovom slučaju može da se koristi matični sat sa radio-prijemnom antenom (DSC 2021) ili bez antene (DSC 2022). U slučaju da se koristi DSC 2022, povremeno se vrši korekcija parametara tasterima SELECT, - i + koji se nalaze na tastaturi uređaja.

 

Site Meter