BOLESNIČKI SETOVI KLASIČNE NEGE (UBS 2100)

Sadrži:

>BOLESNIČKI SET KLASIČNE NEGE (UBS 2110)
>BOLESNIČKI SET POLUINTENZIVNE NEGE (UBS 2120)
>BOLESNIČKI SET KLASIČNE NEGE (SANATORIJUMI, REHABILITACIONI CENTRI) (UBS 2130)
>ORJENTACIONE SVETILJKE (UBS 2140)

Bolesnički setovi UBS 2100 sadrže sve neophodne instalacije kao što su:

OSVETLJENJE;
PRIKLJUČKE JAKE STRUJE;
PRIKLJUČKE SLABE STRUJE;
PRIKLJUČKE ZA MEDICINSKE GASOVE:

OSVETLJENJE

Osvetljenje bolesničke sobe treba u krajnjoj liniji da podrži ozdravljenje bolesnika i da omogući lakše prihvatanje bolničke atmosfere.

Opšte osvetljenje u bolesničkoj sobi se realizuje isključivo kao indirektno osvetljenje. Izvor svetla se smešta iznad bolesničkog kreveta, čime se obezbeđuje potrebno ravnomerno svetlo u prostoru i eliminišu senke.

Svakom krevetu je namenjeno i posebno svetlo za čitanje (direktno svetlo). Direktno svetlo je usmereno, pa se time izbegava da susedni kreveti smetaju jedan drugom kod čitanja.

Osvetljenje u sobama sa krevetima treba takođe da omogući pregledanje bolesnika i izvođenje terapije (radno svetlo), kao i svetla za nadzor i orjentaciju.

Tehnički zahtevi u vezi osvetljenja dati su u DIN 5035 deo 3 ("Osvetljavanje unutrašnjih prostora veštačkom svetlošću - Preporuke za osvetljavanje bolnica") i izgledaju kao u sledećoj tabeli:

VRSTA SVETLA

JAČINA OSVETLJAJA

Opšte (indirektno) svetlo 100, mereno na horizontalnoj površini na visini od 0,85m iznad poda
Svetlo za čitanje (direktno) 200, mereno na kosoj površini dimenzija 0,3 x 0,9m pod uglom od 75°
Svetlo za preglede 300, mereno na horizontalnoj površini na visini od 0,85m iznad poda
Sveto za nadzor ca 5 lx, mereno na horizontalnoj površini na visini od 0,85m iznad poda
Orijentaciono svetlo montira se pored ulaznih vrata

OPŠTE OSVETLJENJE

Realizuje se isključivo kao indirektno osvetljenje. Bolesnički set UBS 2100 ima dve fluo cevi po 36W sa senilom koje usmerava svetlost prema zidu i plafonu. Time se postiže ravnomerno osvetljavanje bolesničke sobe bez senki. Senilo sa fluo cevima je prekriveno providnim pleksiglasom, a zamena cevi i startera je brza i jednostavna. Izmerena vrednost intenziteta osvetljaja po definiciji za opšte osvetljenje iz DIN 5035 iznosi 120 lx.


OSVETLJENJE ZA
ČITANJE

Osvetljenje za čitanje ili direktno osvetljenje realizovano je jednom fluo cevi od 18W i senilom koje usmerava svetlost samo na krevet iznad koga se nalazi. Ispred fluo cevi nalazi se plastični raster. Fluo cev se menja tako što se skine plastični raster, a starter pošto se podigne pleksiglas izmad senila za opšte osvetljenje. Izmerena vrednost intenziteta osvetljaja shodno DIN 5035 iznosi 210 lx.

OSVETLJENJE ZA PREGLEDE

Ovo osvetljenje treba da omogući dobre uslove vidljivosti kod izvođenja pregleda i drugih postupaka u lečenju kod bolesničkog kreveta. Realizuje se tako što se istovremeno uključe indirektno i direktno osvetljenje. Na taj način se dobija 320 lx na površini 0,85m iznad poda, što su vrlo dobri uslovi vidljivosti.

OSVETLJENJE ZA NADZOR

Osvetljenje za nadzor omogućava osoblju da može u toku noći nesmetano da se kreće bolesničkom sobom i vrši nadzor nad bolesnicima, tj. da vidi konture bolesnika i proceni u kakvom se stanju oni nalaze. Kod bolesničkog seta UBS 2100 realizovano je sijalicom snage 15W. Vrednost izmerenog intenziteta iznosi 5 lx, što znači da je zadovoljen traženi uslov po DIN 5035.

Prateći najnovije tendencije u primeni fluo rasvete konstruisali smo bolesnički set UBS 2100 HF. Kod bolesničkog seta UBS 2100 HF sva svetla su realizovana umesto klasičnim prigušnicama i starterima, visokofrekventnim pretvaračima uz mogućnost regulacije. Time se uz komfor mogućnosti regulacije i izbegavanja "flikering" efekta postiže ušteda u potrošnji električne energije i povećanje intenziteta osvetljaja i veka života fluo cevi.

Oba izvođenja bolesničkog seta hospitalne nege (UBS 2100, UBS 2100 HF) realizovana su sa standardnim štapastim cevima, što olakšava posao službi održavanja u bolnici.

ELEKTRIČNI PRIKLJUČCI

Pored osvetljavanja bolesničke sobe, bolesnički set UBS 2100 obezbeđuje potrebne priključke jake i slabe struje za bolesničke krevete.
Svi priključci jake i slabe struje priključuju se na centralni priključak koji se nalazi na jednom od krajeva bolesničkog seta.

 

PRIKLJUČCI JAKE STRUJE

     Šuko priključnica za povezivanje na mrežni strujni krug snage 250V/16A sa zaštitnim kontaktom.
Boja: Bela
Boja maske: bela ili siva

Šuko priključnica za povezivanje na invertorski strujni krug snage 250V/16A sa zaštitnim kontaktom.
Boja: Zelena
Boja maske: bela ili siva

 

Šuko priključnica za povezivanje na agregatski strujni krug snage 250V/16A sa zaštitnim kontaktom.
Boja: Crvena
Boja maske: bela ili siva

Priključci za izjednačavanje potencijala galvanski su odvojeni od kućišta, međusobno su povezani licnastim žuto-zelenim vodom poprečnog preseka 4mm2 i imaju posebnu klemu za priključivanje na odgovarajući provodnik iz instalacije.

 

PRIKLJUČCI SLABE STRUJE
Telefonska / računarska priključnica
Boja: Bela ili crna
Boja maske: Bela ili siva
Kategorija: 6
Priključni terminal zavisno od tipa bolničke signalizacije (BIS 2010, BIS 2020, BIS 2030)

Boja: Plava ili siva
Boja maske: Bela ili siva

 

Krevetski panel (KP 2004A) (BIS 2010, BIS 2020)
Boja: siva ili plava
Boja maske: bela ili siva

Ručni set zavisno od tipa bolničke signalizacije, omogućava poziv sestre, paljenje/gašenje direktnog svetla, govorna komunikacija i/ili slušanje muzike ili edukativnih programa.

 

PRIKLJUČCI ZA MEDICINSKE GASOVE
Bolesnički set UBS 2100 sadrži maksimalno dve bakarne cevi Ø 8mm x 1 mm za razvod kiseonika i komprimovanog vazduha i jednu bakarnu cev Ø12x1 mm za razvod vakuma.

Priključnice se montiraju u poseban kanal koji čini celinu sa kanalima za rasvetu i razvod instalacija jake i slabe struje ili pak u posebne kutije koje se međusobno povezuju kanalima manjih dimenzija.

Standardno se fabrički ugrađuju priključnice firme DRAGER, dok se druge ugrađuju na zahtev kupca. Ugrađene priključnice se povezuju bakarnim cevima i odgovarajućimfitingomdocentralnogmestazapriključakizzida. Ugrađene bakarne cevi su atestirane za ovu namenu, a cela instalacija se fabrički ispituje na pritisakod 10 bara, zbog provere nazaptivanje.

Broj i tip priključaka za medicinske gasove po jednom bolesničkom setu je različit i zavisi od specijalnosti bolesničke jedinice na kojoj se koriste (hirurgija, ginekologijaidr.).

U zavisnosti od broja i tipa priključaka za medicinske gasove razlikujemo dva izvođenja bolesničkog seta hospitalne nege:

    BOLESNIČKI SET KLASIČNE NEGE (UBS 2110)

    BOLESNIČKI SET POLUINTENZIVNE NEGE (UBS 2120) 

Site Meter