BIS 2050 - SVETLOSNO ZVUČNA SIGNALIZACIJA AUDIO POZIVANJE SISTEM SIGNALIZACIJE ZAUZETOSTI PROSTORIJA (AMBULANTE, ORDINACIJE I SLIČNO)

>OPIS
>OPIS ELEMENATA SISTEMA
>OPIS FUNKCIONALNOSTI SISTEMA
>PRIMER

 

 


 

BOLNIČKI INFORMACIONI SISTEM BIS 2050

Ovaj sistem je namenjen ambulantama i ordinacijama i obezbeđuje svetlosno-zvučnu signalizaciju stanja zauzetosti prostorija i audio pozivanje pacijenata.

Lekar na radnom stolu poseduje upravljački set (US) čijim prebacivanjem u položaj “slobodno” ili “zauzeto” određuje status prostorije. Time on pali zelenu ili crvenu signalnu lampu ispred ulaznih vrata i svetlosno obaveštava pacijenta u čekaonici (slobodno/zauzeto) o stanju prostorije. Na zajedničkoj jedinici sa upravljačkim setom nalazi se i mikrofonska jedinica (MJ+US), tako da lekar može preko nje da izvrši audio pozivanje pacijenta. Pritiskom na taster GOVOR na Mikrofonskoj Jedinici lekar zauzima sistem samo za prenošenje njegove informacije. Time on sebi pali zelenu LED, a svim ostalim korisnicima crvenu LED diodu, što znači da je sistem za njih zauzet.

Sestra preko mikrofonske pozivne jedinice (MJ) može da izvrši upućivanje pacijenta u slobodnu prostoriju, ako na svom pultu poseduje MJ.

Elementi sistema su: upravljacki set sa mikrofonskom jedinicom (US+NJ), mikrofonska jedinica (MJ), priključni terminal (PT), sobna signalna lampa (SSL), zvučni izvor (ZK) i lokalni audio uređaj sa napojnom jedinicom (LAU).

BOLNIČKI INFORMACIONI SISTEM BIS 2050 može da bude integrisan u kompletan sistem audio ozvučavanja u objektu. U tom slučaju je BIS 2050 jedna jedinica celokupnog sistema.

Ozvučavanje celog objekta obavlja centralni audio uređaj (CAU) a sistem BIS 2050 ima sopstveni audio uređaj (LAU). Zauzimanjem sistema preko jedne mikrofonske pozivne jedinice MJ prekida se program koji dolazi iz CAU i informacija se sa MJ preko LAU prenosi na zvučne izvore koji su u sastavu jedinice lokalne mreže.

Ako se koristi mikrofonska jedinica koja je povezana na CAU onda se prekida program koji se emituje iz CAU i govorna informacija se prenosi na sve zvučne izvore.

 


OPIS ELEMENATA SISTEMA


Dimenzije: 120 x 150 x 30/50

ee

MIKROFONSKA POZIVNA JEDINICA SA (MPJ 2051 + US 2051)

Upravljački set US 2051 služi za određivanje stanja prostorije (slobodno-zauzeto). Preklopnikom za izbor stanja, stavljanjem u položaju “slobodno” pali se zelena LED dioda, a u položaju “zauzeto” crvena LED dioda; dok u srednjem položaju nije upaljena nijedna LED dioda, što znači da prostorija nije u funkciji.

Mikrofonska jedinica (MJ 2051) služi za audio pozivanje. Ova jedinica ne može da se koristi samostalno već samo u sklopu sa centralnim audio uređajem (CAU), odnosno sa lokalnim audio uređajem (LAU). Sa prednja strane mikrofonske jedinice nalazi se taster za uključivanje pozivanja i zelena i crvena LED koje označavaju da je MJ slobodna ili zauzeta.

Ova jedinica se nalazi na stolu lekara, a preko kabla i konektora priključuje na priključni terminal (PT 2051) koji se nalazi u zidu ili na zidu pored radnog stola.


s

Dimenzije:120 x 150 x 30/50

ee

MIKROFONSKA POZIVNA JEDINICA (MJ 2062)

Mikrofonska jedinica (MJ 2061) služi za audio pozivanje. Ova jedinica ne može da se koristi samostalno već samo u sklopu sa centralnim audio uređajem (CAU), odnosno sa lokalnim audio uređajem (LAU). Sa prednja strane mikrofonske jedinice nalazi se taster za uključivanje pozivanja i zelena i crvena LED koje označavaju da je MJ slobodna ili zauzeta.

Ova jedinica se nalazi radnoj površini sestrinskog pulta i priključuje se u sistem za poziv pacijenata preko Priključnog Terminala (PT 2051) ili direktno na Lokalni Audio Uređaj (LAU).

s

Dimenzije:120 x 150 x 30/50

ee

MIKROFONSKA POZIVNA JEDINICA (MJ 2061)

Mikrofonska pozivna jedinica (MPJ 2061) služi za audio pozivanje pacijenata i drugog osoblja. Sastavni deo MPJ je audio pojačavač tako da može da se koristi samostalno ili kao centralna jedinica na koju se priključuje veći broj mikrofonskih jedinica. Mikrofonske Pozivne Jedinice sa prednje strane ima taster za uključivanje audio poziva i zelenu LED koja se pali kao potvrda da je prenošenje informacija u toku. Takođe, sa prednje strane se nalazi potenciometar za podešavanje intenziteta zvuka i mikrofon.
Mikrofonska Pozivna Jedinice (MJ 2061) sa Napojnom Jedinicom (NJ 2061) I Zvučnim izvorom (ZI 2000) čini jednu posebnu celinu za pozivanje pacijenata i koristi se u Rengen odeljenjima i slično.

s


Dimenzije: 280 x 250 x 50mm

 

ee

ZVUČNI IZVOR (ZI 2000)


Služi za prenošenje govorne informacije na čekaonicu ili neku drugu prostoriju.
ZI 2001 - zvučni izvor za ugradnu montažu
ZI 2002 - zvučni izvor za nadgradnu montažu

s

dd

Dimenzije:80 x 80 x 50mm

ee

PRIKLJUČNI TERMINAL (PT 2051)

Montira se u zid ili na zid sa doznom (DZ 2000) u blizini radnog stola. Na sebi ima konektor za prikljucivanje upravljackog seta (US 2051) i mikrofonske jedinice (MJ 2051).

s

ssl

Dimenzije:80 x 110 x 50

ee

SOBNA SIGNALNA LAMPA (SSL 2002)SSL je dvobojna lampa koja se montira iznad ulaznih vrata prostorije za koju se signalizira stanje zauzetosti.

s

Dimenzije:420 x 88 x 300

ee

LOKALNI AUDIO UREĐAJ (LAU 2050) NAPOJNA JEDINICA (NJ 2050)


Lokalni audio uređaj (LAU 2050) i napojna jedinica (NJ 2050) nalaze se u istoj kutiji i smeštaju se na sestrinski pult.

LAU 2050 je audio pojačavač snage 20W/100V i obezbeđuje pobudu za zvučne izvore koji se nalaze u jednoj organizacionoj jedinici. Uključuje se preko mikrofonske pozivne jedinice MJ. Uključivanjem Lokalnog Audio Uređaja automatski se isključuje program koji dolazi iz Centralnog Audio Uređaja, a po završenoj informaciji koja je upućena preko Mikrofonske Pozivne Jedinice isključuje se Lokalni Audio Uređaj i ponovo preuzima informacija koja dolazi iz CAU.

Napojna Jedinica NJ 2050 obezbeđuje dva stabilisana napona, posebno za signalne elemente i posebno za mikrofonsku pozivnu jedinicu.Takođe obezbeđuje napajanje i za Lokalni Audio Uređaj.s

Dimenzije:500 x 500 x 800

ee

CENTRALNI AUDIO UREĐAJ (CAU)

Centralni audio uređaj (CAU) čine audio pojačavač 120W/100V i tjuner/CD plejer i automatika . Sastavni deo Centralnog Audio Uređaja su i automatika za selektovanje određene linije kao i mikrofonska jedinica sa prioritetom za prenošenje informacije na sve zvučne izvore u objektu.

s

Dimenzije:140 x 70 x 50 mm

ee

NAPOJNA JEDINICA (NJ 2041)


Napojna jedinica (NJ 2061) služi za napajanje mikrofonske pozivne jedinice (MJ2061).
NJ 2061 montira se u sestrinski pult ili u sličan prostor u blizini mikrofonske pozivne jedinice (MJ).s

BOLNIČKI INFORMACIONI SISTEM BIS 2050

Svakoj prostoriji za koju se određuje status (SLOBODNO, ZAUZETO), odnosno lekarskoj ordinaciji, pripada jedan upravljački set sa mikrofonskom jedinicom (US+MJ). Upravljački set sa mikrofonskom jedinicom se priključuje na priključni terminal (PT) koji se montira sa doznom (DZ) u zid ili na zid u blizini radnog stola odakle se vrši određivanje statusa prostorije i pozivanje pacijenata. Ispred prostorije nalazi se sobna signalna lampa (SSL) koja svojom bojom (crvena, zelena) ukazuje na status prostorije.
U sestrinskom pultu nalazi se lokalni audio uređaj (LAU) i mikrofonska pozivna jedinica (MJ). U čekaonicama se nalaze zvučni izvori preko kojih se pacijenti i drugo osoblje upućuju u slobodne prostorije.
Zvučni uređaji služe za praćenje muzičkih programa u vreme kada se sistem ne koristi za pozivanje pacijenata.

Prebacivanjem preklopnika na upravljačkom setu (US) u položaj SLOBODNO dešava se sledeće:
- pali se zelena LED na upravljačkom setu
- pali se zelena sobna signalna lampa.
Ovim je pacijent obavešten da je prostorija slobodna i da može da uđe unutra.

Prebacivanjem preklopnika na US-u u položaj zauzeto dešava se sledeće:
- pali se crvena LED na upravljačkom setu
- pali se crvena sobna signalna lampa
Ovim je pacijent obavešten da je prostorija zauzeta i da ne može da uđe unutra.

Stavljanjem preklopnika na US-u u srednji položaj gase se sve prethodne signalizacije, što znači da je prostorija van upotrebe.

 

Ovaj sistem mogu da koriste lekar ili sestra za audio pozivanje.
Lekar ili sestra, koriste MJ tako što pritisnu taster GOVOR i preko mikrofona prenesu informaciju u čekaonicu. Dok je pritisnut taster GOVOR upaljena je zelena LED na njenom upravljačkom setu sa mikrofonskom jedinicom, a drugi US+MJ u sistemu imaju upaljenu crvenu LED i zabranu da mogu da koriste njihovu jedinicu za upućivanje audio poziva.
U trenutku pritiska na taster GOVOR pored toga što se onemogući korišćenje svih ostalih pozivnih jedinica u sistemu istovremeno se prekida muzički program koji se emituje iz centralnog audio uređaja (CAU). Po završetku audio pozivanja, odnosno kada se pusti taster GOVOR, automatski se uspostavlja veza za centralnim audio uređajem i nastavlja emitovanje muzičkog programa.
Intenzitet zvuka na zvučnim izvorima u čekaonicama podešava se potenciometrom na lokalnom audio uređaju (LAU) koji se nalazi na pultu sestre.


 

 

 
Site Meter