BIS 2020 - sISTEM ZA PRENOS SVETLOSNE, ZVUČNE i AUDIO INFORMACIJE

Sistem BIS 2020 pored bolnica ima upotrebu u obdaništima, zatvorima i sličnim ustanovama.

>OPIS SISTEMA
>OPIS ELEMENATA SISTEMA
>PRIMER
 

  

BOLNIČKI INFORMACIONI SISTEM BIS 2020 omogućava prenos svetlosnih, zvučnih i govornih informacija.
Ovaj sistem obezbeđuje:

- govornu komunikaciju  "bolesnik-sestra"
- svetlosno zvučnu komunikaciju "sestra-sestra" i "sestra-lekar"
- prioritet poziva i preusmeravanje poziva
- slušanje muzičkih i edukativnih programa.

Kod sistema BIS 2020 razlikujemo sledeće vrste poziva:

OBIČAN POZIV
Ovaj poziv pripada grupi poziva "bolesnik-sestra". Upućuje se preko Ručnog Seta (RS), a sestra ga prepoznaje na osnovu zvučne i svetlosne prezentacije i ispisa broja sobe na Sestrinskom Pultu (SP). Sestra treba da ode u bolesničku sobu i tasterom OK na sobnom terminalu (STA 2002) razreši poziv, ili može preko sestrinskog pulta (SP) da uspostavi govornu komunikaciju sa bolesnikom, tako što obavi razgovor sa celom sobom i time automatski razreši postojeći poziv.

URGENTNI SOS POZIV
Ovaj poziv nastaje aktiviranjem poteznog SOS tastera u wc/kupatilu. Sestra ga prepoznaje na osnovu zvučne i svetlosne prezentacije, koja se razlikuje od običnog poziva i ispisa broja prostorije na Sestrinskom Pultu (SP). Urgentni poziv sestra ne može da razreši na Sestrinskom Pultu (SP), već mora da ode u prostoriju i to uradi na odgovarajućem Sobnom Terminalu (STA), tasterom OK.

SESTRINSKI POZIV
Ovaj poziv pripada grupi poziva "sestra-sestra" i nastaje aktiviranjem tastera na sobnom terminalu (STA).Ovaj poziv prepoznaje se na osnovu zvučne i svetlosne prezentacije i ispisa broja sobe na sestrinskom pultu (SP). Sestra za Setrinskim Pultom (SP) može da uspostavi govornu komunikaciju sa sestrom u sobi, a završetkom govorne komunikacije automatski će razrešiti postojeći poziv. Sestrinski poziv može da se prenese na jedan ili više Paralelnih sestrinskih Panela (PP).

U sistemu BIS 2020 može da bude obezbedjeno slušanje muzičkih i edukativnih programa, za šta je potrebno poseban Centralni Audio Uredjaj (CAU) i za svaki krevet selektor sa atenuatorom (SEL,AT)

Takodje, sistem BIS 2020 obezbedjuje praćenje protokola. Za to je potrebno obezbediti PC računar koji se direktno priključuje na sestrinski pult (SP).

Osnovni elementi sistema BIS 2020 su: sestrinski pult (SP), sobni terminal (STA), priključni terminal (PT), ručni set (RS), sobna signalna lampa (SSL), potezni SOS taster (SOS), pozivna kombinacija (PK) i napojna jedinica (NJ).SYSTEM ELEMENTS DESCRIPTION
Dimenzije:290 x 200 x50/120


ee

SESTRINSKI PULT (SP 2020)

Sestrinski pult (SP) nalazi se na radnoj površini dežurne sestre i služi da sestra primi poziv, prepozna iz koje je sobe i o kojoj se vrsti poziva radi, kao i da uspostavi govornu komunikaciju sa bolesnikom ili sestrom iz odgovarajuće sobe.

Sa prednje strane sestrinskog pulta (SP) nalaze se dvoredni LCD displej, crvena i zelena LED dioda, tastatura, potenciometar za podešavanje jačine zvuka, taster za uspostavljanje govorne komunikacije (GOVOR), mikrofon i zvučni izvor. Sa zadnje strane tri konektora i to: jedan za priključenje na govornu, drugi na signalnu komunikaciju i treći za priključenje PC računara (RS232).

Dvoredni LCD displej služi da se u njegovom prvom redu ispisuju brojevi soba iz kojih postoji poziv, a u drugom redu ukucavaju preko tastature brojevi soba sa kojima se uspostavlje govorna komunikacija. Pored displeja nalaze se dve LED diode koje pokazuju vrstu i prioritet poziva. Ujednačena upaljena crvena LED predstavlja običan poziv, blinkajuća crvena LED urgentni poziv, a blinkajuća zelena LED sestrinski poziv.

Tastatura koja se nalazi sa prednje strane Sestrinskog Pulta (SP), služi za numerisanje soba (u fazi instaliranja sistema), izbor sobe sa kojom se obavlja govorna komunikacija, uspostavljanje i raskidanje govorne komunikacije (GOVOR Uklj. , GOVOR Isklj.), kao i isključenje zvučnog signala (OK).

Sa desne strane nalaze se elementi za upravljanje audio komunikacijom. Pored mikrofona I zvučnika koji služe za predaju i prijem govorne informacije, tu se nalaze još i potenciometar za podešavanje jačine zvuka na sestrinskom pultu (SP) i taster GOVOR kojim se odredjuje smer govorne komunikacije.Dimenzije: 88 x 225 x 65mm


ee

SOBNI TERMINAL (STA 2002)

Sobni Terminal (STA 2002) se montira se na 1,5 m od poda pored ulaznih vrata u bolesničkoj ili drugoj sobi.Za montažu se koristi dozna koja je sastavni deo elementa. Ovaj element se sastoji od dva dela: mikroprocesorski deo koji obezbedjuje signalnu komunikaciju prema sestrinskom pultu, i audio deo koji obezbedjuje govornu komunikaciju takodje prema sestrinskom pultu. Na STA se vezuju svi elementi u okviru jedne sobe (SOS, PK, SSL i RS).

Sobni Terminal (STA 2002) obezbedjuje sledeće funkcije:

-sestrinski poziv
-razrešenje poziva
-govorna komunikacijaDimenzije: 80 x 80 x 50mm

 

ee

SOBNI TERMINAL (ST2002A)


Sobni Terminal (ST 2002) se montira sa doznom (DZ 2000) kao ugradni ili nadgradni element. Ovaj element se u sistemu BIS 2020 koristi u prostorijama iz kojih nije potrebna govorna komunikacija (wc/kupatila, zajedničke prostorije i dr.)


Sobni Terminal (ST 2002A) obezbedjuje sledeće funkcije:
- sestrinski poziv
- razrešenje poziva

s

sd

Dimenzije:80 x 80 x 50

ee

POTEZNI SOS TASTER (SOS 2000A)

Potezni SOS Taster (SOS 2000A) se montira u wc/kupatilima na visini približno 2,1 m od poda. Za uzidnu ili nadzidnu montažu je neophodna dozna (DZ 2000), a samo za uzidnu monta`u standardna ø60 dozna. Ovaj taster se koristi za upućivanje urgentnog SOS poziva.


Potezni taster (SOS 2000A) obezbedjuje sledeće funkcije:
- urgentni poziv

s

pk

Dimenzije:80 x 80 x 50

ee

POZIVNA KOMBINACIJA (PK 2001A)

Pozivna kombinacija (PK 2001A) se koristi za upućivanje poziva iz wc/kupatila, sa bolničkih kreveta ili iz drugih zajedničkih prostorija . Za uzidnu ili nadzidnu montažu je neophodna dozna (DZ 2000), a samo za uzidnu montažu standardna ø60 dozna. Ovaj taster se koristi kao pritisni SOS taster za upućivanje urgentnog poziva iz wc/kupatila ili kao taster za upućivanje običnih poziva iz drugih prostorija.

Pozivna kombinacija (PK 2001A) obezbedjuje sledeće funkcije:
- urgentni poziv (WC/kupatila)
- sestrinski poziv (bolnički kreveti ili druge zajedničke prostorije)

s

ssl

Dimenzije:80 x 110 x 50

ee

SOBNA SIGNALNA LAMPA (SSL 2002A)

Sobna Signalna Lampa (SSL) je dvobojna lampa koja se montira iznad ulaznih vrata u bolesničku sobu.


Značenje boja je sledeće:
- blinkajuća crvena - urgentni (SOS) poziv
- ujednačena crvena - običan poziv
- blinkajuća zelena - sestrinski poziv

s

Dimenzije:134 x 80 x 50mm

 

ee

SELEKTOR SA ATEUNATOROM (SEL2001 + AT2001A)

Sklop selektor sa atenuatorom obezbedjuje izbor jednog od pet muzičkih i edukativnih kanala, podešavanje jačine zvuka i priključak za slušalice na kojima se sluša selektovani kanal. Priključak za slušalice je 3,5mm i na njega može da se priključi svaki tip slušalica čija je impedansa 32oma. Montira se u aluminijumski kanala bolničke svetiljke ili sa ugradnom doznom u zid.

Selektor sa ateunatorom (SEL2001 + AT2001A) obezbedjuje sledeće funkcije:
- izbor muzičkih kanala
- podešavanje jačine zvuka
- 3,5 mm priključak za slušalice

s

Dimenzije:110 x 80 x 50mm

ee

PRIKLJUČNI TERMINAL SA ELEKTRONSKIM PREKIDAČEM (PT2001A)

Sklop priključnog terminala sa elektronskim prekidačem obezbedjuje priključak za ručni set, paralelne tastere za poziv sestre i paljenje/gašenje direktnog svetla kao i elektronski sklop (EP) za paljenje/gašenje direktnog svetla. Montira se u aluminijumski kanala bolničke svetiljke ili sa ugradnom doznom u zid

Priključni terminal sa elektronskim prekidačem (PT2001A) obezbedjuje sledeće funkcije:
- priljučak za Ručni set (RS 2001)
- paljenje/gašenje direktnog svetla
- sestrinski poziv
- elektronski sklop za paljenje/
gašenje direktnog svetla

s

Dimenzije:80 x 80 x 50mm

ee

PRIKLJUČNI TERMINAL (PT 2001A2)

Priključni Terminal (PT 2001A2) montira se na bolničku svetiljku iznad bolesničkog kreveta. Na sebi ima priključni konektor za ručni set (RS 2001) i paralelne tastere za poziv sestre i paljenje/gašenje lampe za čitanje

Priključni terminal (PT2001A2) obezbedjuje sledeće funkcije:
- priljučak za Ručni set (RS 2001)
- paljenje/gašenje direktnog svetla
- sestrinski poziv

s

Dimenzije:80 x 80 x 50mm

ee

PRIKLJUČNI TERMINAL (PT 2002A)

Priključni Terminal (PT 2002) montira se u zid ili na zid iznad noćnog stočića pored bolesničkog kreveta. Ima priključni konektor za ručni set (RS 2002) i paralelni taster sa indikacijom za poziv sestre. Za montažu se koristi dozna (DZ2000).

Priključni terminal (PT2002A) obezbedjuje sledeće funkcije:
- priljučak za Ručni set (RS 2002)
- sestrinski poziv

s

Dimenzije:80 x 80 x 50mm

ee

PRIKLJUČNI TERMINAL (PT 2005A)

Priključni Terminal (PT 2005A) na sebi ima samo priključni konektor i služi za priključivanje Sestrinskog Pulta (SP) na signalnu komunikaciju. Montira se sa doznom na zid ili u zid.


Priključni terminal (PT2005A) obezbedjuje sledeće funkcije:
- priključak za Sestrinski pult (SP 2020)

s

Dimenzije:80 x 80 x 50mm

ee

PRIKLJUČNI TERMINAL (PT 2006A)

Priključni Terminal (PT 2006) na sebi ima samo priključni konektor. Služi za priključivanje Sestrinskog Pulta (SP) na govornu komunikaciju. Montira se isto kao PT 2005.

 

s

Dimenzije:40 x 70 x 20mm

ee

RUČNI SET (RS 2003)

Ručni Set (RS 2003) priključuje se na priključni terminal (PT 2001) i služi za daljinsko pozivanje sestre. Pored pozivnog tastera na sebi ima i taster za paljenje/gašenje lampe za čitanje.


Priključni terminal (RS2003) obezbedjuje sledeće funkcije:
- paljenje/gašenje lampe za čitanje
- sestrinski poziv

s

Dimenzije:40 x 70 x 20mm

ee

RUČNI SET (RS 2004)


Ručni Set (RS 2004) priključuje se na priključni terminal (PT 2002) i služi za daljinsko pozivanje sestre.


Priključni terminal (RS2004) obezbedjuje sledeće funkcije:
- sestrinski poziv

s

Dimenzije:standardne

ee

SLUŠALICE I SLUŠNE CEVI

Standardne slušalice sa 3,5 mm konektorom ili slušne cevi koriste se samo ako se želi kvalitetniji prijem muzičkih programa, pošto je taj program već obezbedjen na ručnom setu (RS 2001 i RS 2002).s

DIMENZIJE: zavise od broja soba
(230 x 180 x 95)

ee

NAPOJNA JEDINICA (NJ 2000)

Napojna Jedinica (NJ) obezbedjuje stabilisan napon (+12V) za napajanje svih elemenata sistema. Montira se u sestrinski pult ili na zid u blizini sestrinskog pulta. Razlikujemo dva izvodjenja napojne jedinice NJ 2000 koja se razlikuju po nominalnoj struji (3A; 1,5A); izvodjenje zavisi od broja sobnih terminala u sistemu, tako da se do 10 sobnih terminala koristi izvor nominalne struje 1,5A a preko 10 sobnih terminala nominalne struje 3A. Napojna Jedinica (NJ) može da bude sa ili bez rezervnog napajanja.
NJ 2011 - bez rezervnog napajanja
NJ 2012 - sa rezervnim napajanjem, autonomija 30
minutas

 

 
Site Meter