BIS 2010 -sISTEM ZA PRENOS SVETLOSNE, ZVUČNE, AUDIO I VIDEO INFORMACIJE

>OPIS SISTEMA
>OPIS ELEMENATA SISTEMA
>PRIMER

 

 

 

 

tabPP

 

BOLNIČKI INFORMACIONI SISTEM BIS 2010 je najsloženiji iz familije sistema BIS 2000. On omogućava prenos svetlosnih, zvučnih, govornih, audio i video informacija. Ovaj sistem obezbeđuje:

  1. Govornu komunikaciju   "bolesnik-sestra"
  2. Svetlosno zvučnu komunikaciju "sestra-sestra" i "sestra-dežurni lekar"
  3. Grafički prikaz poziva na monitoru
  4. Video nadzor
  5. Prioritet i preusmeravanje poziva
  6. Praćenje muzičkih i edukativnih programa
  7. Obradu podataka o bolesnicima

Kod sistema BIS 2010 razlikujemo četiri vrste poziva i jednu informaciju o kretanju osoblja u objektu.

OBIČAN POZIV nastaje aktiviranjem tastera za poziv sestre na ručnom setu. Svetlosno i zvučno se prikazuje na centralnom panelu (CP), a grafički i ispisom na monitoru CUP-a. Sestra može preko CUP-a da uspostavi govornu komunikaciju sa bolesnikom, prati bolesnika na monitoru, obavi razgovor i time razreši poziv.

URGENTNI POZIV nastaje aktiviranjem poteznog SOS tastera koji se montira u wc/kupatilima ili tastera za poziv sestre na ručnom setu. Znači, razlikujemo dva tipa urgentnih poziva:

  1. Urgentni poziv iz wc/kupatila, koga prepoznajemo kao URGENTNI SOS POZIV  i

  2. Urgentni poziv koji nastaje tako što glavna sestra privremeno običnom pozivu softverski
  promeni značaj (prioritet), koga prepoznajemo kao URGENTNI SOFTVERSKI POZIV.

Urgentni poziv razlikuje se zvučno, svetlosno, grafički i ispisom u odnosu na običan poziv. Ovaj poziv može da se razreši jedino u prostoriji u kojoj je nastao.

SESTRINSKI POZIV služi da sestra pozove drugu sestru u pomoć, a nastaje aktiviranjem odgovarajućeg tastera na sobnom terminalu (ST). Poziv se grafički i ispisom prikazuje na CUP-u i prenosi na jedan ili više paralelnih sestrinskih panela (PP).

DOKTORSKI POZIV služi da sestra može da pozove u pomoć dežurnog ili drugog lekara. Nastaje aktiviranjem odgovarajućeg tastera na ST-u i ima svoju svetlosnu i zvučnu signalizaciju na paralelnom doktorskom panelu (PP).

PRISUTNOST SESTRE omogućava da sestra svojim prijavljivanjem u određenoj prostoriji (po pravilu, sestra bi ulaskom u neku prostoriju trebala da prijavi prisustvo u njoj i automatski preusmeri sve pozive iz drugih prostorija u tu prostoriju. Ona to radi aktiviranjem odgovarajućeg tastera na ST-u.

Pored  praćenja  poziva  sistem  BIS  2010  omogućava  i  određenu  obradu  podataka  o bolesnicima  kao što su prijem, otpust, evidencija i dr.

Praćenje muzičkih i edukativnih programa može. ali ne mora da bude sastavni deo sistema BIS 2010.

Osnovni elementi sistema su: centralni upravljački pult (CUP), sobni terminal (ST), krevetski panel (KP), priključni terminali (PT), ručni set (RS), sobna signalna lampa (SSL), SOS taster (SOS), pozivna kombinacija (PK), centralni panel (CP), paralelni panel (PP), napojnajedinica (NJ), CCD kamera.OPIS ELEMENATA SISTEMA
Dimenzije: standardne


ee

CENTRALNI UPRAVLJAČKI PULT (CUP 2011) (OPCIONO)

Centralni upravljački pult (CUP) se sastoji od PC računara sa odgovarajućim softverom i interfejsom i govorne jedinice sa napajanjem. Centalni panel (CP) i štampač takođe se mogu smatrati elementima CUP-a.


CUP obezbeđuje:
- praćenje poziva
- video nadzor
- obrada podataka


POZIVI se na monitoru PC ispisuju po urgentnosti i redosledu pristizanja. Takođe, pozivi se svetlosno pedstavljaju na centralnom panelu (CP). Pozivi imaju i zvučnu prezentaciju koja se međusobno razlikuje.

Za URGENTNE pozive sestra mora da ode u prostoriju iz koje su nastali, interveniše i tamo ih razreši, dok kod postojanja OBIČNIH poziva sestra može da uspostavi govornu komunikaciju sa bolesnikom, obavi razgovor i automatski razreši poziv.

VIDEO NADZOR je opcija u sistemu BIS 2010. Ako je video nadzor uključen u ovaj sistem, onda sestra uspostavljanjem govorne komunikacije sa bolesnikom automatski dobija sliku bolesnika u desnom gornjem uglu monitora PC računara. Ona može kursorom miša da “razvuče” sliku na deo ili ceo monitor, kao i da memoriše sliku. Takođe, sestra može nezavisno od toga da li postoji poziv iz bolesničke sobe, da grafički izabere neku sobu, uključi kameru, odnosno “otvori sobu” i vidi šta se u njoj dešava.

OBRADA PODATAKA obuhvata:

+ Prijem bolesnika
- otvaranje bolesničkog kartona
- grafičko raspoređivanje u “prazan” krevet
- zakazivanje prijema, pregleda i kontrola

+ Praćenje bolesnika
- sukcesivno zapisivanje podataka o bolesnicima
- priprema podataka za otpust bolesnika

+Evidencija o bolesnicima
- evidencija o trenutno ležećim bolesnicima
- evidencija o svim bolesnicima koji su lečeni na tom odeljenju

+ Otpust bolesnika
- priprema otpusne liste
- štampanje otpusne liste
- grafičko “osloba|anje” bolesničkog kreveta

+ Protokol pozivanja

Govorna veza izmedu dežurne sestre i bolesnika uspostavlja se preko govorne jedinice koja je sastavni deo CUP-a. Govorna jedinica sa prednje strane ima dva tastera za podešavanje jačine zvuka, taster za uspostavljanje govorne komunikacije i zvučni izvor, sa gornje strane mikrofon u savijenom vratu i sa zadnje strane konektor za priključivanje govorne linije. Govorna jedinica se napaja posebnim izvorom napajanja.

 Dimenzije: 200 x 80 x 50mm

 

w

PARALELNI PANEL (PP 2130)

Paralelni panel je mobilni uređaj za praćenje i zapisivanje događaja. Sastoji se od tablet računara, baziranog na Andriod platformi sa unapred instaliranim i predefinisanim softverom nadzora Bolničkog informacionog sistema.
Paralelni panel obuhvata:

*Tabelarni prikaz poziva
*Grafički prikaz poziva
*Grafički prikaz sobe sa mogućnošću odabira funkcija pritiskom na ekran.
*uporedni prikaz informacija o bolesnicima sa mogućnošću zapisivanja događaja
*sinhronizacija paralelnog panela sa Centralnim uređajem

www

 Dimenzije: 134 x 80 x 50mm


ee

SESTRINSKI PULT (SP2021)

Sestrinski pult (SP) nalazi se na radnoj površini dežurne sestre i služi da sestra primi poziv, prepozna iz koje je sobe i o kojoj se vrsti poziva radi, kao i da uspostavi govornu komunikaciju sa bolesnikom ili sestrom iz odgovarajuće sobe.

Sa prednje strane sestrinskog pulta (SP) nalaze se displej osetljiv na dodir , funkcijski tasteri za kvitiranje poziva, poziv sestre, pregled istorije poziva i poziv doktora sa LED indikacijama potenciometari za podešavanje jačine dolaznog i odlaznog zvuka, taster za uspostavljanje govorne komunikacije (GOVOR), mikrofon i zvučni izvor. Sa zadnje strane tri konektora i to: jedan za priključenje na govornu, drugi na signalnu komunikaciju I treći za priključenje PC računara (RS232).


Preko funkcijskog tastera OK kvitira se ”običan” i “sestrinski” poziv i time se isključuje zvučna predstava poziva koji je aktiviran. Urgentni poziv se ne može kvitirati na centrali.
Preko funkcijskog tastera → ulazi se u istoriju poziva. Pritiskom na taster → pali se LED indikacija i na displeju se prikazuje lista istorije poziva. Preko liste poziva mogu se videti informacije o dogadjajima koji su se javljali ažurirani prema datumu i vremenu aktiviranja. Na displeju se ispisuje datum, vreme, broj sobe iz koje je upućen poziv/razrešenje i vrsta poziva kao što se vidi sa slike.

Vrste poziva:
S - Sestrinski poziv
U - Urgentni poziv
O - Običan poziv
R - Razrešenje poziv


Na glavnom prikazu sestrinskog pulta vide se osnovne informacije o tekućem danu, datumu, vremenu, kao i tastatura preko koje se uključuje/isključuje govorna komunikacija određene sobe. . Takodje je prikazan ukupan broj sobnih terminala sa kojima centrala komunicira, kao i broj trenutne komunikacije sa sobnim terminalom.

Tastatura koja se nalazi na displeju Sestronskog Pulta (SP), služi za numerisanje soba (u fazi instaliranja sistema), izbor sobe sa kojom se obavlja govorna komunikacija, uspostavljanje i raskidanje govorne komunikacije (GOVOR Uklj. , GOVOR Isklj.), kao i isključenje zvučnog signala (OK).

Sa desne strane nalaze se elementi za upravljanje audio komunikacijom. Pored mikrofona i zvučnika koji služe za predaju i prijem govorne informacije, tu se nalaze još i potenciometar za podešavanje jačine zvuka na sestrinskom pultu (SP) i taster GOVOR kojim se odredjuje smer govorne komunikacije.

U meniju za podešavanja moguće je podesiti datum, mesec, godinu, sate, minute i sekunde. U ovom meniu takođe se podešava broj sobnih terminala sa kojima centrala komunicira (Br RS:) i vreme kašnjenja uključivanja zvučnog signala na recepcijskoj centrali od trenutka prikaza poziva na centralnom panelu (Rele T:)(opciono).
Podešavanje se vrši pritiskom tastera “+” i “-” na displeju, a pritiskom na taster “SET” bira se željeni parametar koji treba promeniti. Iz menia se izlazi pritiskom na taster “SET” nakon promene parametara.

Pritiskom na taster “SET” na displeju ulazi se u meni za podešavanja. Do tog menija dolazi se ukucavanjem šifre 1962, a zatim se pritisne taster “SET”, kao što je prikazano na slici.

Sestrinski pult ima funkciju da komunicira sa svim elementima sistema. Aktiviranjem nekog od poziva, ispisuje se vrsta poziva, soba iz koje je poziv upućen i vreme kašnjenja.
Vreme kašnjenja predstavlja vreme nakon koga će se aktivirati zvučni signal na sestrinskom pultu u slučaju da do tog vremena se ne razreši poziv na odgovarajućem sobnom terminalu.
U slučaju da je aktiviran “običan” ili “sestrinski” poziv, poziv se može kvitirati tasterom na recepcijskoj centrali čime se isključuje zvučni signal. Aktiviranjem “urgentnog” poziva nije moguće kvitirati poziv.Sobni terminal (SP 2021) omogućuje sledeće funkcije:
- Meni
- Istoriju poziva
- Sestrinski poziv
- Doktorski poziv
- Alarm
- Razrešenje poziva

- Govorna komunikacijaDimenzije: 200 x 80 x 50mm

 

ee

SOBNI TERMINAL (STA 2011A)

Sobni terminal se montira se na 1,5 m od poda pored ulaznih vrata u bolesničkoj sobi. Dozna za montažu je sastavni deo elementa. Mikroprocesorskog tipa je i dvožično komunicira sa sestrinskim pultom. Na ST se vezuju svi elementi u okviru jedne sobe (SOS, PK, SSL, RS i kamera).

Obezbeđuje sledeće funkcije:
- prisutnost sestre i preusmeravanje poziva
- sestrinski poziv
- doktorski poziv
- razrešenje poziva

Na dvorednom displeju paralelno se prenose informacije sa sestrinskog pulta u slučaju kada je aktivirana prisutnost sestre.

Sobni terminal ima mogućnost prepoznavanja kreveta u sobi.

s


Dimenzije: 134 x 80 x 50mm

 

ee

SOBNI TERMINAL (ST2003A)

ST 2003 u pogledu funkcionisanja je sličan sa STA 2011, samo bez mogućnosti govorne komunikacije, doktorskog poziva i video nadzora. Ovaj element se montira sa doznom (DZ 2000) i u sistemu BIS 2010 može da se koristi kao pozivno-razrešno-prisutnosna kombinacija u zajedničkim prostorijama (sobe za odmor, trpezarije i dr.).

Sobni terminal ima mogućnost prepoznavanja do 2 kreveta u sobi.

Sobni terminal (ST 2003A) omogućuje sledeće funkcije:
- Sestrinski poziv
- Razrešenje poziva
- Prisutnost

s


Dimenzije: 80 x 80 x 50mm

 

ee

SOBNI TERMINAL (ST2002A)

ST 2002 se montira za doznom (DZ 2000) i može da se koristi kao sobni terminal za izdvojena wc/kupatila ili kao pozivno-razrešna kombinacija za zajedničke prostorije.

Sobni terminal (ST 2002A) omogućuje sledeće funkcije:
- Sestrinski poziv
- Razrešenje poziva

s


Dimenzije: 134 x 80 x 50mm

ee

PARALELNI PANEL (PP 2004A)

Paralelni panel se montira u sobi dežurnog ili drugih lekara ili u sestrinskim sobama gde one povremeno borave.
Na paralelni panel prenose se sestrinski ili doktorski pozivi, ili pak svi pozivi sa CP-a. Ovi pozivi mogu da se kvitiraju tasterom na paralelnom panelu (PP), a konačno se razrešavaju tasterom na sobnom terminalu (STA) iz koje postoji poziv.
Sa prednje strane se nalazi LED displej koji paralelno prenosi informacije sa sestrinskog pulta, zvučni izvor i taster za kvitiranje poziva .

s

Dimenzije:134 x 80 x 50mm

ee

SELEKTOR SA ATENUATOROM

Sklop selektor sa atenuatorom obezbeđuje izbor jednog od pet muzičkih i edukativnih kanala, podešavanje jačine zvuka i priključak za slušalice na kojima se sluša selektovani kanal. Priključak za slušalice je 3,5mm i na njega može da se priključi svaki tip slušalica čija impedansa 32W. Montira se u aluminijumski kanala bolničke svetiljke ili sa ugradnom doznom u zid.

Selektor sa atenuatorom omogućava sledeće funkcije:
- Izbor muzičkog/edukativnog kanala
- Podešavanje jačine zvuka
- Priključak za slušalice

s

Dimenzije:110 x 80 x 50mm

ee

PRIKLJUČNI TERMINAL SA ELEKTRONSKIM PREKIDAČEM (PT2001A)


Sklop priključnog terminala sa elektronskim prekidačem obezbeđuje priključak za ručni set, paralelne tastere za poziv sestre i paljenje/gašenje direktnog svetla kao i elektronski sklop (EP) za paljenje/gašenje direktnog svetla. Montira se u aluminijumski kanala bolničke svetiljke ili sa ugradnom doznom u zid

Priključni terminal (PT 2001A) omogućava sledeće funkcije:
- Priključak za ručni set
- Sestrinski poziv
- Paljenje/gašenje direktnog svetla

s

Dimenzije:80 x 80 x 50mm

ee

PRIKLJUČNI TERMINAL (PT 2001A2)


Montira se na bolničku svetiljku iznad bolesničkog kreveta. Na sebi ima priključni konektor za ručni set (RS 2001) i paralelne tastere za poziv sestre i paljenje/gašenje lampe za čitanje


Priključni terminal (PT 2001A2) omogućava sledeće funkcije:
- Priključak za ručni set (RS 2001)
- Sestrinski poziv
- Paljenje/gašenje direktnog svetla

s

Dimenzije:80 x 80 x 50mm

ee

PRIKLJUČNI TERMINAL (PT 2002A)


Montira se u zid ili na zid iznad noćnog stočića pored bolesničkog kreveta. Ima priključni konektor za ručni set (RS 2002) i paralelni taster sa indikacijom za poziv sestre. Za montažu se koristi dozna (DZ 2000).


Priključni terminal (PT 2002A) omogućava sledeće funkcije:
- Priključak za ručni set (RS 2002)
- Sestrinski poziv

s

Dimenzije:80 x 80 x 50mm

ee

PRIKLJIČNI TERMINAL (PT 2003A)


Montira se na bolničku svetiljku, a na sebi ima samo priključni konentor za ručni set (RS 2001).


Priključni terminal (PT 2003A) omogućava sledeće funkcije:
- Priključak za ručni set (RS 2001)

s

Dimenzije:80 x 80 x 50mm

ee

PRIKLJUČNI TERIMNAL (PT 2004A)


Montira se u/na zid, a na sebi ima samo priključni konektor za ručni set
(RS2002). Za montažu se koristi dozna (DZ 2000).Priključni terminal (PT 2004A) omogućava sledeće funkcije:
- Priključak za ručni set (RS 2002)

s

Dimenzije:80 x 80 x 50mm

ee

PRIKLJUČNI TERMINAL (PT 2005A)


Na sebi ima samo priključni konektor i služi za priključivanje PC računara na signalnu komunikaciju. Montira se u doznu (DZ 2000) ili sa rupom Ø 60 u masku sestrinskog pulta.


Priključni terminal (PT 2005A) omogućava sledeće funkcije:
- Priključak povezivanje računara

s

Dimenzije:80 x 80 x 50mm

ee

TERMINAL BOX (PT 2006A)


Na sebi ima samo priključni konektor. Služi za priključivanje govorne jedinice na govornu komunikaciju. Preko njega se prenosi i napon za napajanje GJ. Montira se isto kao PT 2005.


Priključni terminal (PT 2006A) omogućava sledeće funkcije:
- Priključak za povezivanje govorne jedinice

s

Dimenzije:50 x 125 x 20mm

ee

RUČNI SET (RS 2001)


Priključuje se na krevetski panel (KP) ili priključne terminale (PT 2001 i PT 2003) i služi za daljinsko pozivanje sestre
i paljenje/gašenje lampe za čitanje. Poziv upućen preko RS u osnovi se tretira kao običan poziv, a softverski može da mu se dodeli nivo urgentnog poziva.
Preko ručnog seta RS bolesnik ostvaruje govornu komunikaciju sa dežurnom sestrom, sluša izabrane muzičke programe.


Ručni set (RS 2001) omogućava sledeće funkcije:
- Sestrinski poziv
- paljenje/gašenje direktnog svetla
- komunikacija sestra/pacijent
- slušanje muzike

s

Dimenzije:50 x 125 x 20mm

ee

RUČNI SET (RS 2002)


Priključuje se na KP 2001 ili PT 2002 i PT 2004. Služi za daljinsko pozivanje sestre, razgovor sa sestrom i slušanje muzičkih programa.Ručni set (RS 2002) omogućava sledeće funkcije:
- sestrinski poziv
- komunikacija sestra/pacijent
- slušanje muzike

s

Dimenzije: zavise od tipa kamere

ee

KAMERA SA PREKIDAČKIM SKLOPOM (KPS 2000)

Koristi se za video nadzor svih ili pojedinih prostorija koje su obuhvaćene sistemom BIS 2010. Priključuje se na sobni terminal preko prekidačkog elementa koji čini celinu sa kamerom. Prekidački sklop se montira u zid ili na zid sa doznom 80 x 80 x 40 mm.
Izbor kamere zavisi od zahteva korisnika za kvalitetom slike.


Kamera sa prekidačkim sklopom (KPS 2000) omogućava sledeće funkcije:
- nadzor

s

Dimenzije:80 x 110 x 50

ee

SOBNA SIGNALNA LAMPA (SSL 2002)


SSL je dvobojna lampa koja se montira iznad ulaznih vrata u bolesničku sobu.
Značenje boja je sledeće:
- blinkajuća crvena - urgentni poziv
- ujednačena crvena - običan poziv
- blinkajuća zelena - sestrinski ili doktorski poziv
- ujednačena zelena - prisutnost sestre.


Sobna Signalna Lampa (SSL 2002) omogućava sledeće funkcije:
- vizualna prezentacija poziva

s

Dimenzije:80 x 80 x 50

ee

POTEZNI (SOS) TASTER (SOS 2000)

 

To je potezni taster koji se montira u wc/kupatilima na visini približno 2,1 m od poda. Za montažu je neophodna dozna (DZ 2000). Ovaj taster se koristi za upućivanje urgentnog SOS poziva.


Potezni (SOS) taster (SOS 2000) omogućava sledeće funkcije:
- Urgentni poziv

s

Dimenzije:80 x 80 x 50

ee

PRITISNI (SOS) TASTER / POZIVNA KOMBINACIJA (PK 2001A)


Pozivna kombinacija (PK) se koristi za upućivanje poziva iz wc/kupatila i zajedničkih prostorija. Montira se sa doznom (DZ 2000).


Pozivna kombinacija omogućava sledeće funkcije:
- Urgentni poziv

s

Dimenzije:standardne

ee

SLUŠALICE I SLUŠNE CEVI


Standardne slušalice sa 3,5 mm konektorom ili slušne cevi koriste se samo ako se želi kvalitetniji prijem muzičkih programa, pošto je taj program već obezbeđen na ručnom setu (RS 2001 i RS 2002).s

Dimenzije:230 x 180 x 95mm

ee

NAPOJNA JEDINICA (NJ 2000)


Obezbeđuje stabilisan napon (+12V) za napajanje svih elemenata sistema. Montira se u sestrinski pult ili na zid u blizini sestrinskog pulta. Razlikujemo dva izvođenja napojne jedinice NJ 2000 koja se razlikuju po nominalnoj struji (3A; 1,5A); izvođenje zavisi od broja sobnih terminala u sistemu, tako da se do 10 sobnih terminala koristi izvor nominalne struje 1,5A a preko 10 sobnih terminala nominalni izvor struje 3A. Može da bude sa ili bez rezervnog napajanja.
NJ 2011 - bez rezervnog napajanja
NJ 2012 - sa rezervnim napajanjem, autonomija 30 minutas

 

 
Site Meter